حکم جویدن آدامسی که بدون رنگ و مزه است برای شخص روزه دار
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-29
حکم جویدن آدامسی که بدون رنگ و مزه است برای شخص روزه دار. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:45            View : 467            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.