84قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الانشقاق
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
84قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الانشقاق
Duration : 05:22            View : 703            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.