21قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الانبیاء
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
21قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الانبیاء
Duration : 51:60            View : 593            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.