13قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الرعد
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
13قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الرعد
Duration : 34:20            View : 789            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.