حکم نزدیکی با همسر در روز رمضان در صورتی که هیچ یک روزه نباشند.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-28
حکم نزدیکی با همسر در روز رمضان در صورتی که هیچ یک روزه نباشند. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:49            View : 436            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.