حکم رفتن به مسجدی که در روز جمعه اماماز دیگران انتقاد می کند.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-21
حکم رفتن به مسجدی که در روز جمعه اماماز دیگران انتقاد می کند. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:5            View : 418            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.