58قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الجادلة
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
58قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الجادلة
Duration : 18:5            View : 602            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.