46قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الاحقاف
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
46قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الاحقاف
Duration : 24:48            View : 639            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.