آیت الله شیعه هدایت یافته علامه حسین الموید - عقیده انتخابی
by forester posted in 2015-04-06
فرق عقیده انتخابی و عقیده اجباری از نظر علامه حسین الموید شیعه و آیت الله سابق شبکه جهانی کلمه
Duration : 4:48            View : 1156           
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.