حکم نماز میت بر نوزادی که زنده متولد شده است و بعد از سه ماه فوت کرده است
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-15
حکم نماز میت بر نوزادی که زنده متولد شده است و بعد از سه ماه فوت کرده است شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 04:31            View : 509            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.