نائب عربی در کنیسه اسرائیلی فریاد می زند: الله اکبر (نظامیان اسرائیلی سگان را پرورش می دهند برای حمل
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-13
نائب عربی در کنیسه اسرائیلی فریاد می زند: الله اکبر (نظامیان اسرائیلی سگان را پرورش می دهند برای حمله کردن به هر عربی که الله اکبر میگوید!)
Duration : 01:13            View : 3042            Download : 8        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.