دفاع از اهل بیت(17) قسمت اول
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-21
مجری سید عقیل هاشمی وکارشناس برنامه استاد عبدالله حیدری موضوعات اساسی این سلسله برنامه زدودن روایات جعلی وخرافی که به اهل بیت منتسب نموده اند
Duration : 01:28:58            View : 1106            Download : 2        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.