طریقه ی حساب کردن سرمایه برای زکات دادن.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-21
طریقه ی حساب کردن سرمایه برای زکات دادن. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:52            View : 445            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.