105قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الفیل
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
105قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الفیل
Duration : 00:59            View : 743            Download : 1        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.