82قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الانفطار
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
82قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الانفطار
Duration : 04:24            View : 985            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.