61قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الصف
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
61قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الصف
Duration : 08:48            View : 968            Download : 1        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.