37قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الصافات
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
37قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الصافات
Duration : 39:12            View : 1048            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.