حکم شخصی که نیت روزه ی شش روز شوال را دارد ولی نمی تواند آن را بگیرد
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-27
حکم شخصی که نیت روزه ی شش روز شوال را دارد ولی نمی تواند آن را بگیرد. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:43            View : 478            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.