قرآن برای همه - تحمیل عقیده شیعه بر قرآن توسط روحانیون شیعه ایران
by abc100abc posted in 2015-09-17
نام برنامه: قرآن برای همه موضوع برنامه: تحمیل عقیده شیعه بر قرآن توسط روحانیون شیعه ایران عبدالله از آلمان - شیعه هدایت یافته شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:30:57            View : 1243           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.