به سوی هدایت - شایستگی صحابه برای امامت و رهبری مصاحبه با شیخ علامه حسین الوید روحانی و شیعه هدای
by abc100abc posted in 2015-11-04
نام برنامه : به سوی هدایت موضوع برنامه : شایستگی صحابه برای امامت و رهبری مصاحبه با شیخ علامه حسین الوید روحانی و شیعه هدایت یافته شبکه جهانی کلمه
Duration : 00:56:06            View : 932           
Category : Debates
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.