40قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی غافر
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
40قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی غافر
Duration : 46:22            View : 838            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.