عزاداری - رحیم پور ازغدی: همه سال را عزاداری نکنید، مردم خسته می شوند!
by forester posted in 2014-11-29
رحیم پور ازغدی: همه سال را عزاداری نکنید، مردم خسته می شوند! عزاداری زیاد توهنی است به اهل بیت !
Duration : 2:53            View : 1280           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.