تریبون آزاد - روحانیون شیعه مسلمانان را کافر می دانند
by abc100abc posted in 2016-01-04
نام برنامه : تریبون آزاد موضوع برنامه : روحانیون شیعه مسلمانان را کافر می دانند سید عقیل هاشمی - کارشناس ارشد اصول دین شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:30:49            View : 569           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.