بیننده شیعه و راهنمایی خواستن از شبکه کلمه برای ترک خرافات
by forester posted in 2014-05-11
تماس بیننده شیعه روشن دل با شبکه جهانی کلمه و راهنمایی خواستن برای ترک خرافات و بدعت های مدعیان تشیع و پاسخ استاد عبدالقادر ترشابی برنامه دیدگاه 05-05-2014 تهیه شده در شبکه جهانی کلمه http://kalemeh.tv
Duration : 6:57            View : 897           
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.