تماس خواهر طلسم شکن و شیعه هدایت یافته با شبکه کلمه و اعلان هدایتش
by forester posted in 2014-05-14
خواهر طلسم شکن بهار از خراسان: من در شرایطی شبکه کلمه را یافتم که کاملا از دین زده شده بودم و شبکه کلمه تولدی تازه برای من به وجود آورد. تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 3:25            View : 787           
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.