به سوی هدایت - شایستگی صحابه برای رهبری است
by abc100abc posted in 2015-11-09
نام برنامه : به سوی هدایت موضوع برنامه : شایستگی صحابه برای رهبری است مصاحبه با علامه و روحانی شیعه هدایت یافته حسین موید شبکه جهانی کلمه
Duration : 00:56:59            View : 1247           
Category : Debates
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.