پژواک - آیت الله خامنه ای حقوق بشر و انتقام الهی
by abc100abc posted in 2016-01-16
شبکه جهانی کلمه نام برنامه : پژواک موضوع : آیت الله خامنه ای حقوق بشر و انتقام الهی استاد عبدالقادر ترشابی - کارشناس علوم اسلامی
Duration : 01:29:33            View : 560           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.