حق الله - کسی که یکی از نام ها و صفات الله را انکار کند – 09/09/2015
by abc100abc posted in 2015-09-12
نام برنامه: حق الله موضوع برنامه: کسی که یکی از نام ها و صفات الله را انکار کند استاد محمد ابراهیم کیانی - کارشناس علوم اسلامی
Duration : 1:29:52            View : 358           
Category : Faith and Belief
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.