لحظه تاریخی برای مردم شهر رقه
by abc100abc posted in 2015-11-14
لحظه تاریخی برای مردم شهر رقه، تصرف شهر توسط ارتش آزاد و شکستن مجسمه حافظ اسد که نزدیک به چهل سال نصیب بود. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 00:13:19            View : 717           
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.