آیا اعراب به ایران حمله کردند؟ یا ایران به اعراب حمله کرده بود ؟!!
by forester posted in 2014-04-06
آیا اعراب به ایران حمله کردند؟ و یا اینکه امپراتوری ایران به اعراب حمله کرده بود و با پناه دادن مرتدین و کمکهای نظامی به آنها به سرزمین اعراب حمله کردند؟ - بخش دوم چگونه امپراتوری ایران سرزمین های عرب را به تصرف خود در آورده بود وجود نظام طبقاتی ظالم در امپراتوری ایران 10 پادشاه در امپراتوری ایران تنها در عرض چهار سال آیا امپراتوری ایران عادل بود یا ظالم نقل از کتاب 3000 سال دروغ در تاریخ ایران پیشرفت تمدن و علم در ایران با ورود اسلام
Duration : 1:25:21            View : 949           
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.