آیا معصوم پنداشتن امامان فضیلت و ارزش است برای آنها یا خیر؟
by forester posted in 2014-01-26
هزار و یک سوال طرح سوالاتی از سوی محمد باقر سجودی شیعه ی هدایت یافته, خطاب به شیعیان سوال پنجم: آیا معصوم پنداشتن امامان فضیلت و ارزش است برای آنها یا خیر؟ تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 6:39            View : 593           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.