107قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الماعون
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
107قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی الماعون
Duration : 01:23            View : 684            Download : 1        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.