106قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی قریش
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
106قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی قریش
Duration : 00:57            View : 1041            Download : 1        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.