10قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی یونس
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2012-11-26
10قورئان سه عدالغامدی له گه ل وه رگیرانی کوردی سوره تی یونس
Duration : 01:10:29            View : 588            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.