راز موفقیت (13)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-28
محقق و پژوهشگر شبکه جهانی نور، سید اشرف بشار به موضوع کنترل نفس برای کسب موفقیت های شایان توجه در زندگی فردی و جمعی می پردازند.
Duration : 32:7            View : 938            Download : 0        Download Download
Category : Scientific
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.