راز موفقیت (6)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-28
محقق و پژوهشگر شبکه جهانی نور، سید اشرف بشار به موضوع مهارت برخورد با دیگران برای کسب موفقیت های شایان توجه در زندگی فردی و جمعی می پردازند.
Duration : 29:5            View : 880            Download : 2        Download Download
Category : Scientific
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.