راز موفقیت (2)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-28
محقق و پژوهشگر شبکه جهانی نور، سید اشرف بشار به موضوع مدیریت و کنترل وقت یت برای کسب موفقیت های شایان توجه در زندگی فردی و جمعی می پردازند.
Duration : 25:21            View : 981            Download : 1        Download Download
Category : Scientific
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.