حکم شخصی که بیشتر اوقات، نماز را در مسجد نمی خواند
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-04-03
حکم شخصی که بیشتر اوقات، نماز را در مسجد نمی خواند شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:13            View : 801            Download : 1        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.