آیا زکات فقط به اهالی آن شهری که در آن زندگی می کنیم تعلق دارد؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-03-31
آیا زکات فقط به اهالی آن شهری که در آن زندگی می کنیم تعلق دارد؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:55            View : 325            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.