حکم روزه ی شخصی که از روی فراموشی می خورد و میاشامد
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-29
حکم روزه ی شخصی که از روی فراموشی می خورد و میاشامد. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 03:31            View : 515            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.