برای پرداخت زکات، سود تجارت را از اول سال حساب می کنند یا از آخر سال؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-29
برای پرداخت زکات، سود تجارت را از اول سال حساب می کنند یا از آخر سال؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:47            View : 353            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.