تفسیر آیه ی 35 سوره ی نور (الله نور السماوات و الأرض...) و آیا فرشتگان از این نور خلق شده اند؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-07
تفسیر آیه ی 35 سوره ی نور (الله نور السماوات و الأرض...) و آیا فرشتگان از این نور خلق شده اند؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:34            View : 402            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.