حکم دختری که در عادت ماهیانه است ولی تظاهر به نماز خواندن کند.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-30
حکم دختری که در عادت ماهیانه است ولی تظاهر به نماز خواندن کند. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:35            View : 354            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.