حکم دادن صدقه از مالی که فرزند از پدرش می گیرد
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-23
حکم دادن صدقه از مالی که فرزند از پدرش می گیرد. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 02:40            View : 460            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.