حکم زکات در مال کسی که به حد نصاب رسیده ولی به آن نیاز دارد.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-18
حکم زکات در مال کسی که به حد نصاب رسیده ولی به آن نیاز دارد. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 02:14            View : 389            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.