حکم استفاده از قرص جلوگیری در ماه رمضان برای به تأخیر انداختن عادت ماهیانه
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-12
حکم استفاده از قرص جلوگیری در ماه رمضان برای به تأخیر انداختن عادت ماهیانه شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:56            View : 430            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.