فطریه هر شخص چه قدر است؟ آیا یارانه را می توان فطریه داد؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-30
فطریه هر شخص چه قدر است؟ آیا یارانه را می توان فطریه داد؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:35            View : 458            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.