آیا این دو حدیث با یکدیگر تضاد دارند؟ در حدیثی آمده است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاده ادر
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-28
آیا این دو حدیث با یکدیگر تضاد دارند؟ در حدیثی آمده است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاده ادرار کردند، و در دیگری آمده است که: شخصی در قبر به خاطر اینکه بدنش همیشه با قطرات ادرار نجس بوده؛ عذاب می دید). شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 04:35            View : 449            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.