اگر زن و شوهری فرزندی را بزرگ کنند که از پرورشگاه گرفته اند با آن دو محرمیت پیدا می کند یا خیر؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-19
اگر زن و شوهری فرزندی را بزرگ کنند که از پرورشگاه گرفته اند با آن دو محرمیت پیدا می کند یا خیر؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:43            View : 411            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.