اگر کسی حقوق کارگری را ندهد سپس کارگر از وی شکایت کند سپس دادگاه این حقوق کارگر را به وی برگرداند، آ
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-19
اگر کسی حقوق کارگری را ندهد سپس کارگر از وی شکایت کند سپس دادگاه این حقوق کارگر را به وی برگرداند، آیا این پول برای کارگر حلال است؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:29            View : 412            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.